Skip to main content

Advances, Systems and Applications

Journal of Cloud Computing Cover Image

Table 2 High population density rail transit stations in Xi’an

From: Study on coupling degree of rail transit capacity and land use based on multivariate data from cloud platform

Rail transit lineStation name
Line 1Yu Xiang Men, Sa Jin Qiao, Chao Yang Men, Ban Po
Line 2Feng Cheng 5-Lu, Shi Tu Shu Guan, Da Ming Gong Xi, Long Shou Yuan, An Yuan Men, Yong Ning Men, Nan Shao Men, San Yao
Line 3Zhang Ba Bei Lu, Yan Ping Men, Tai Bai Nan Lu, Bei Chi Tou, Yan Xing Men, Xian Ning Lu, Chang Le Gong Yuan, Hu Jia Miao